jste zde: úvodní » Reklamační řád


Reklamační řád

Reklamace
Prodávající je firma FRANČÍK  s. r. o., zapsána Krajským soudem oddíl C, vložka 15669 v Plzni, se sídlem Ústaleč 64, 341 42 Kolinec, IČ: 26365677 a DIČ: CZ26365677

Kupující je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 

Prodávající dodává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

I.      Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Vyskytne – li se u zakoupeného zboží vada ve dvouleté lhůtě a kupující ji bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu, náleží kupujícímu nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. 

II.     Místo uplatnění reklamace
Kupující uplatní reklamaci na adrese prodávajícího: 
Frančík s. r. o.
5. května 329
339 01  Klatovy

Zboží musí být zasláno v kompletním stavu poštou, vždy jako obyčejný balík – ne na dobírku. U poškozeného zboží by měl zákazník popsat přesně druh závady – poškození. 

III.     Rozsah odpovědnosti za vady
Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží: 

 • pokud věc byla prodána pro tuto vadu za nižší cenu
 • vada vznikla běžným opotřebením, nebo pokud ji kupující sám způsobil
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce
 • při poškození zboží živelnou událostí.

IV.      Nároky z odpovědnosti za vady

1.  Kupující má zejména právo: 
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, na bezplatné odstranění vady, nebo nebo na dodání nové věci bez vad, nemá-li koupená věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
 • na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
 • na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

2.  Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc 
použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

V.     Lhůty pro vyřízení reklamace
Reklamaci včetně odstranění vady Frančík s. r. o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů spojených s doručením zboží k prodejci  v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Náklady budou uhrazeny dle platného ceníku České pošty.

VI.     Hygienické zásady
Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné a v řádném stavu, který neodporuje běžným hygienickým zásadám.

Vytisknout stránku
 

 

za 0 Kč

obsahuje 0 položek

košík
Přihlášení

Akce

Oválný pekáč ala litina 6,5L smalt

Oválný pekáč ala litina 6,5L smalt

1 099,- Kč

původní cena:1 299,- Kč ušetříte 200,- Kč

Šunkovar nerez až 2 kg

Šunkovar nerez až 2 kg

599,- Kč

původní cena:699,- Kč ušetříte 100,- Kč

© Všechna práva vyhrazena Frančík s.r.o. - e-shop

výroba webových stránek PeVat.com